§ 10 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1 – Valg af dirigent.
2 – Valg af referent og stemmetæller.
3 – Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
4 – Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
5 – Behandling af indkomne forslag.
6 – Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
– Ann (modtager genvalg)
– Jeanette (modtager ikke genvalg)
– Martin (modtager genvalg)
– Patrik (modtager genvalg)
7 – Valg af mindst 1 suppleant til bestyrelsen, som vælges for et år.
8 – Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant, som hver vælges for et år.
9 – Eventuelt
Aftenen sluttes med smørrebrød samt en øl eller vand.