Hermed følger referatet fra HK 73 Rask Mølles generalforsamling.

Generalforsamling i HK 73 Rask Mølle
Tirsdag d. 28. februar kl. 19.00 i Rask Mølle hallernes cafeteria.

DAGSORDEN
Jeanette bød velkommen til de fremmødte.

1: VALG AF DIRIGENT
Bestyrelsen forslog Martin Pedersen – Martin blev valgt

2: VALG AF REFERENT OG STEMMETÆLLER
Bestyrelsen forslog Dennis Byskov Hansen – Dennis blev valgt.

3: BESTYRELSENS BERETNING FOR DET FORLØBNE ÅR
Formand Jeanette Møller Mathiasen fremlagde sin beretning:

Formandens beretning:
Håndboldåret 2022 har været et år, hvor vi næsten kan sige at tingene har været “normale”. Det var et år hvor hvis man skal sætte nogle overskrifter på, så har det været:

 • Næsten fri for corona
 • Genstart af HK73
 • Genopbygning af sociale relationer på de forskellige hold
 • Hårdt arbejde.

Vi er på nuværende tidspunkt 4 mennesker i bestyrelsen og en ungdomskonsulent. Det har været hårdt at skulle skubbe gang i en håndboldklub, når vi ikke har været flere mennesker.

Der har været mange ting, hvor vi gerne har villet gøre mere, være der noget mere eller bare kunne tilbyde andre/bedre løsninger, men der har simpelthen ikke været tid til mere.

De fleste af os og har også ud over at sidde i bestyrelsen også andre poster i klubben: træner eller holdleder, som der også går en del tid med.

Vi er en lille klub, hvor meget arbejde ligger på få hænder, forhåbentlig får vi flere ind i bestyrelsen – Det skal vi snakke om senere.

Vi har i starten af denne sæson også måtte skifte tøjleverandør grundes massive udfordringer med vores tidligere leverandør. Det har vi måtte bruge en del energi på, da man har kontrakter osv. som når man indgår aftaler om hvem der skal være vores leverandør.

Vi har tilbage i september /oktober 2022 indgået aftale med Sportigan Tørring. Vi tror på det bliver bedre af at vi er tilbage lokalt – for vi må indse at i Horsens var vi ikke store nok til at være vigtige nok.

Rask Mølle Cup 2022 blev afviklet i fin stil og vi kom ud med et RIGTIG flot overskud. Her skal der lyde en kæmpestor tak til alle de frivillige, som hjælper os igennem sådan en weekend. Det er også sådan en weekend, hvor man ved at man i en lille klub, som vores. Her er man ikke kun er hovedsponsor for reklamens skyld. Men man er det også det fordi der ligger noget hjerteblod i klubben, man er det også fordi man gerne vil klubben og dens spillere og samtidig vil man også gerne hjælpe til med det “hårde” arbejde. Så kæmpestor tak til alle de frivillige og vores sponsorer for hjælpen!

Jeg har i løbet af efteråret 2022 været til formandsmøde med Anja fra ROI og Bjarne fra RM Fitness. Her var formålet at snakke om, hvorvidt det kunne give mening at lægge foreningerne sammen.

Vi har efterfølgende drøftet det internt i vores bestyrelse, og ser ikke den store fordel for os ved det.

Man snakker om at det vil blive nemmere i forhold til de frivillige, og børnene. Vi ser lidt anderledes på det. Vi tror på at det stadig vil være de samme frivillige, som man spørger, og det er stadig de samme børn vi har i byen, som vi alle gerne vil lave et godt fritidstilbud til. Og specielt den frihed vi har ved at være os selv – i en selvstændig forening – tror vi på gør det nemmere at være HK 73 Rask Mølle.

Næste år bliver spændende – vi har fået nye udfordringer i form af halleje. Vi håber på og bakker op om den styregruppe der er valgt. At de kan få kommunen og udvalget på bedre tanker. Politikerne er lydhøre, men det kræver også noget tid og hårdt arbejde at forklare politikerne hvordan virkeligheden hænger sammen.

Til sidst vil jeg sige tak – det er kun et fattigt ord, men jeg ved det her bliver min sidste formandens beretning og jeg har mange mennesker jeg skal takke for den kæmpe opbakning jeg har fået undervejs. Det at være formand for så fin en klub, som jeg synes HK 73 er – det har været en opgave jeg har været enormt ydmyg over at have haft.

Jeg har båret formandstitlen med stolthed, men det har også været en tung titel at bærer – særlig for mig. Jeg er af natur en overtænker og en der bekymrer mig om alt – det kan derfor være svært at have ro i hovedet, når man har så stort ansvar.

Jeg skylder dem, jeg har omkring mig i bestyrelsen, en kæmpe tak for at hjælpe mig igennem de hårde perioder – Jeg ved jeg ikke altid har været lige sjov.

Jeg skylder også min familie og ikke kun min mand en kæmpe tak (egentlig er nok hans skyld at jeg er endt her, men det er jeg glad for)

Der er så mange jeg skal takke og jeg er bange for at glemme nogen, så derfor håber jeg at I hver og især ved at jeg sætter stor pris på alle de råd og klem, som jeg har fået undervejs.

Jeg bliver gerne i bestyrelsen, men formandsposten kan jeg med sikkerhed sige at jeg ikke besætter igen! Og jeg håber i allesammen vil hjælpe den nye formand lige så godt på vej, som I har gjort ved mig!

Tak.

 • Jeanettes beretning blev godkendt.

4: FORELÆGGELSE AF ÅRSRAPPORT (INKL. REVIDERET REGNSKAB) FOR DET FORLØBNE ÅR TIL GODKENDELSE

Kasserer Martin Rønsholt Jensen fremlagde regnskabet:

Samlet set kommer vi ud med et underskud på 54.623,40 kr.
Det er der mange grunde til, men det har været et valg fra bestyrelsens side at det godt har måtte koste penge at få startet op igen efter corona:

 • At få så mange spillere som muligt i gang igen med at spille håndbold.
 • At bruge penge på skolesamarbejde med både skolerne i Aale, Uldum og selvfølgelig Rask Mølle i forhold til rekruttering på alle trin fra 0. til 6. klasse. 2 hele fredage blev brugt på dette, men også med mange nye spillere fra de tre skoler.

Nøgletal der kan fremhæves fra regnskabet:

 • Rask Mølle Cup gav et flot overskud på 136.000 kr.
 • Bankospillet har vi måtte lukke ned her efter corona, så derfor er der et rundt 0 på den konto. I gode år har vi tjent +100.000 kr. på bankospillet, så det er en indtægt vi mangler.
 • Det har også kostet ekstra at vi har måtte skifte tøjleverandør midt i sæsonen.

På den positive side kan vi sige at den samlede kontingentindbetaling er næsten tilbage på niveau med før corona.

 • Vi har godt gang i specielt børne holdene lige fra Trille og Trolle med de alleryngste til U9.
  • Det er lidt svære i forhold til ungdomsårgangene fra U13 til U19.
   • Blandt andet har vi måtte lave et holdsamarbejde med Brædstrup på U15 drenge. Men det er dog blevet til en meget positiv historie. Vi startede med et U15 drengehold, der lige kunne stille hold, til at vi herefter jul har kunne melde et ekstra hold til i U15 drenge.
  • I U19 har der været et pigehold både før og efter jul.
  • Vi valgte så at tilmelde et U19 drengehold efter jul, selvom vi kort før turneringen startede i efteråret måtte trække det selvsamme hold – det har dog givet en del ekstra udfordringer for trænerteamet på U19 drenge / senior herrer.
  • På senior siden, så må vi sige at både kvinder og herrer har nydt godt af hjælp fra U19 årgangen.
   • Vi håber at samtræningen i denne sæson, vil gøre det nemmere for senior holdene i de kommende sæsoner.

Vores egenkapital ender på 2,3 millioner og selvom der er kommet en ny udfordring til i form af halleje, så er vi godt rustet til de kommende sæsoner.

 • Regnskabet blev godkendt.

5: BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG

Bestyrelsen foreslog en vedtægtsændring, så bestyrelsen går fra de nuværende 4 til 7 bestyrelsesmedlemmer.

Vedtægtsændringen skulle der stemmes om og 13 personer stemte for – 2 undlod at stemme. Vedtægtsændringen blev dermed vedtaget.

Vedtægtsændringen berører §13 i klubbens vedtægter:

Ændringen består i at der ændres fra 4 til 7, så det nu hedder: Bestyrelsen består af 7 medlemmer…
Den samlede §13 lyder nu:

 • 13 Bestyrelsen
  Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
  På bestyrelsens møder føres en protokol over beslutninger. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten. Bestyrelsens møder er åbne for udvalgsmedlemmer, der dog ikke har stemmeret på bestyrelsens møder. Ungdoms-, Senior- og Stævneudvalg tildeles en fast kontaktperson i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmet er som udgangspunkt ikke arbejdende i udvalget.
  Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer heriblandt formand eller kasserer er til stede. Stemmelighed i bestyrelsen afgøres ved at den fungerende formand tildeles to stemmer.
  Bestyrelsen består af 7 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Det tilsigtes at formanden vælges i et år og næstformand og kasserer vælges i det modsatte. For at kunne vælges til Formand, næstformand eller kasserer skal man være fyldt 18 år.

 6: VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER

Nuværende bestyrelse:

 • Jeanette Møller Mathiasen
 • Ann Kortegaard Neimann
 • Patrik Nørskov Hein Larsen
 • Martin Rønsholt Jensen

Bestyrelsen forslår følgende personer til at indtræde i bestyrelsen:

 • Dennis Byskov Hansen
 • Mette Nielsen
 • Maria Nørskov Hansen

Alle tre blev valgt.

7: VALG AF MINDST 1 SUPPLEANT TIL BESTYRELSEN, SOM VÆLGES FOR ET ÅR

-Nuværende suppleant er Anders Nørskov Hansen – Modtager genvalg
Anders blev valgt.

8: VALG AF 1 REVISOR OG 1 REVISOR SUPPLEANT, SOM HVER VÆLGES FOR ET ÅR

 • Nuværende revisor er: Bendt Mortensen – Modtager genvalg
 • Nuværende revisor suppleant er: Leo Lindahl – Modtager genvalg

Begge blev valgt

9: EVENTUELT:

 • Maria Nørskov Hansen spurgte om der er tanke om at starte klubbens bankospil igen:
  • Jeanette svarede at det er der ikke og det er der flere grunde til: Til dels pga. de manglende frivillige og så er der kommet nye regler på området, som gør det svære og knap så givtigt efter bestyrelsens vurdering. Men den største grund er pga. de manglende frivillige.
   Dog har der været snak om event bankospil, men indtil videre er det ikke blevet ført ud i livet, dog med undtagelse af de årlige julebankospil, der har været afviklet for medlemmerne.
 • Berit Pold Sejr sendte en ros til Jeanette for godt arbejde og samarbejde, mens Berit var formand i RM Fitness.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.30

Tak til alle fremmødte.

Referatet er pr. 2. marts 2023 godkendt af Generalforsamlingens dirigent:

Martin S. Pedersen

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig på følgende måde:

 • Formand:
  • Dennis Byskov Hansen
 • Næstformand:
  • Ann Kortegaard Neimann
 • Kasserer:
  • Martin Rønsholt Jensen
 • Menige medlemmer:
  • Jeanette Møller Mathiasen
  • Maria Nørskov Hansen
  • Mette Nielsen
  • Patrik Nørskov Hein Larsen

Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag d. 7. marts.