Onsdag d. 26. februar 2014 kl. 19.00 i Rask Mølle Hallerne.

Vi håber at du vil bakke op om bestyrelsens arbejde ved at møde op og høre om følgende ting:
• Hvor klubben er pt.?
• Hvor er klubben på vej hen?
• Hvordan ser økonomien ud?
• Er der kommet flere medlemmer?

Klubben er vært for kaffe og kage efter den ordinære generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af to suppleanter til bestyrelsen, som vælges for et år.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Bestyrelsesmedlemmer, der er på valg:
* Torben Skovbjerg – Modtager genvalg
* Brian Jensen – Modtager ikke genvalg
* Ditte Meldgaard – Modtager ikke genvalg
* Jan Madsen – Modtager ikke genvalg
* Karsten True Jensen – Modtager genvalg

En af de poster som skal besættes er kassererposten.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret, jf. § 9. (Klubbens vedtægter kan ses på klubbens hjemmeside.)

For at kunne varetage en af følgende opgaver: Formand, næstformand eller kasserer, skal personen være fyldt 18 år.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til Formand Torben Skovbjerg, senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse – se adresse herunder.
Bestyrelsen stiller under dagsordenens punkt 4 forslag om at
“Antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra 11 til 9.”

Med venlig hilsen

Bestyrelsen HK 73 Rask Mølle

SE MERE På www.HK-73.DK

Forslag skal sendes til:
Torben Skovbjerg – Raskvej 17, Aale – 7160 Tørring
eller pr. mail: torben-skovbjerg@tuknet.dk.