Vedtægter for HK 73 Rask Mølle
Hovedpunkter:

§ 1 Navn og hjemsted
§ 2 Formål
§ 3 Medlemskab
§ 4 Indmeldelse
§ 5 Udmeldelse
§ 6 Kontingent
§ 7 Kontingentbetaling
§ 8 Udelukkelse og eksklusion
§ 9 Ordinær generalforsamling
§ 10 Dagsorden
§ 11 Generalforsamlingens ledelse
§ 12 Ekstraordinær generalforsamling
§ 13 Bestyrelsen
§ 14 Konstituering
§ 15 Regnskab
§ 16 Revision
§ 17 Tegning og hæftelse
§ 18 Vedtægtsændringer
§ 19 Opløsning§ 1 Navn og hjemsted

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningen Håndboldklubben 1973, Rask Mølle i daglig tale HK 73, Rask Mølle er stiftet den 8. august 1973 og har hjemsted i Hedensted kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndbold Forbund (DHF) under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at dyrke håndbold samt relaterede idrætter, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til disse idrætter. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3 Medlemskab
Som aktivt medlem kan optages enhver, der deltager på et af klubbens hold.
Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen. Bestyrelsen regnes som passive medlemmer.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.
Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forlægges generalforsamlingen.

§ 4 Indmeldelse
Indmeldelse sker ved oprettelse og betaling via hjemmesiden eller via passivt medlemskab.

§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.

§ 6 Kontingent
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen på første møde efter generalforsamlingen.

§ 7 Kontingentbetaling
Kontingent skal betales senest 1. november.

§ 8 Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende bestyrelsesmøde, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En bestyrelses beslutning om eksklusion kræver mindst 2 / 3 flertal.

§ 9 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt senest 1. marts
Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med to ugers varsel før afholdelsen af generalforsamlingen.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til formanden senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
Er der indkommet forslag, fremsendes disse til bestyrelsesmedlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle som har interesse for foreningens arbejde.
Stemmeret:
Alle medlemmer, aktive som passive samt bestyrelse og ledere i foreningen har stemmeret.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, dog kan forældre stemme på vegne af deres barn, hvis barnet er under 16, en stemme pr. barn.
Stemmeret har alle, som ikke er i kontingentrestance.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetæller.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
4. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af mindst 1 suppleant til bestyrelsen, som vælges for et år.
8. Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant, som hver vælges for et år.
9. Eventuelt

§ 11 Generalforsamlingens ledelse
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, dvs. 2 / 3 flertal.
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt det måtte ønskes fra en eller flere af de fremmødte.
Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger.
Referatet godkendes og underskrives efterfølgende af dirigenten, hvorefter referatet vil være tilgængeligt på foreningens hjemmeside.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Derudover kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1 / 5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse.
For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetæller.
3. Behandling af indkomne forslag.
4. Eventuelt

§ 13 Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
På bestyrelsens møder føres en protokol over beslutninger. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten. Bestyrelsens møder er åbne for udvalgsmedlemmer, der dog ikke har stemmeret på bestyrelsens møder. Ungdoms-, Senior- og Stævneudvalg tildeles en fast kontaktperson i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmet er som udgangspunkt ikke arbejdende i udvalget.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer heriblandt formand eller kasserer er til stede. Stemmelighed i bestyrelsen afgøres ved at den fungerende formand tildeles to stemmer.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Det tilsigtes at formanden vælges i et år og næstformand og kasserer vælges i det modsatte.

For at kunne vælges til Formand, næstformand eller kasserer skal man være fyldt 18 år.

§ 14 Konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, hvilket skal ske senest 1 måned efter generalforsamlingen.

§ 15 Regnskab
Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

§ 16 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisor suppleant. Revisoren skal hvert år i januar gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning.
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 17 Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af følgende hver for sig:
1. Formanden i forening med kassereren.
2. 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af hele bestyrelsen.
Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

§ 18 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2 / 3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 19 Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2 / 3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst 3 / 4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
Foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå de tre foreninger, som HK 73, Rask Mølle er stiftet ud fra:
o Hornborg Gymnastik- og ungdomsforening
o Åle Ungdoms- og Idrætsforening
o Rask Mølle og Omegns Idrætsforening

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 18. juni 2012.
* Ændring i § 13 (fra 11 til 9 medlemmer) vedtaget på generalforsamling d. 26. februar 2014.
* Ændring i § 13 (fra 9 til 5 medlemmer) vedtaget på generalforsamling d. 25. februar 2015.
* Ændring i § 13 (fra 5 til 4 medlemmer) vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 15. april 2015.
* Ændring i § 13 (fra 4 til 7 medlemmer) vedtaget på generalforsamling d. 28. februar 2023.