Referatet fra HK 73 Rask Mølle fra generalforsamlingen tirsdag d. 1. marts 2022

1: Valg af dirigent.
Martin Pedersen blev foreslået og valgt – Martin konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt og kunne begynde.

2: Valg af referent og stemmetæller.
Dennis Byskov Hansen blev foreslået og valgt.

3: Bestyrelsens beretning for det forløbne år:
Formand Jeanette Møller Mathiasen fremlagde derefter sin beretning:
2021 blev ligesom 2020 igen et år i coronaens tegn. Vi har haft nedlukninger, og genåbninger i flere
omgange. Det svære er aldrig at lukke ned – det er faktisk langt hen ad vejen det nemmeste. Det svære er
altid at lukke op igen.
Der er altid en masse ubekendte i det:
– har vi mistet spillere?
– hvordan ser det ud med trænerne?
– kan de blive ved med at holde gejsten osv.?
Derfor vil jeg virkelig også sige, at hvis I møder, eller når I møder vores frivillige – så giv dem et ekstra
skulderklap for det har uden tvivl været nogle hårde år vi har været igennem.
De har skulle holde samling på det/de hold de træner og det har ikke kun været håndbolden, som de har
skullet fokusere på. Der har været så meget behov for at være sammen, socialt såvel som om håndbolden og
jeg synes virkelig de allesammen fortjener et kæmpe skulderklap.

Vi har også forsøgt at sætte lidt ekstra pris på dem gennem sæsonen. Holdene har haft mulighed for at
lave nogle sociale ting, som vi har bakket op om, økonomisk eller på anden vis.
Vi har siden denne sæson, sæsonen 2021/22 gik i gang været meget bevidst om at vi bliver nødt til at
investere i at få gang i håndbolden igen, vi bliver nødt til at gøre og give noget for at få trække spillere og
trænere til, så vi forsøger at gøre vores klub attraktiv.
Vi har klart mistet nogle spillere og noget af det fine arbejde vi havde i gang inden corona, hvor vi næsten
havde hold hele vejen op gennem ungdomsrækkerne på nær enkelte årgange, er blevet lidt mere hullet.
Opbygning tager tid og det kommer det her også til at tage.

Martin (kasserer) skal nok komme nærmere ind på regnskabet når det skal gennemgås om lidt, men vi har
hele tiden været opmærksomme på at søge de puljer osv. det har været muligt og det har klart hjulpet os
godt igennem særligt det her regnskabsår. Men, og det er et stort MEN, vi har slet heller ikke haft de samme
udgifter til turnering osv. så det skal man lige huske.
Vi gennemførte Rask Mølle stævnet i september, og igen her er jeg så utrolig glad for, at jeg/vi i
bestyrelsen er omgivet af nogle meget rutinerede herrer som, selvom særligt jeg var meget i tvivl om det
skulle gennemføres sagde at det bliver vi nødt til. Vi havde et stævne i væsentlig mindre format – men vi
endte med at det gav et rigtig fint overskud, og vi har fået nytænkning på måden det bliver afholdt og fundet
nogle løsninger som gør at vi kan spare på mængden af frivillige.
Jeg vil gerne sige tak til vores sponsorer, som altid er der, som altid hjælper også med andet end
økonomi. Vi har mistet nogle sponsorer her på bagkanten af corona også, så der har vi også en opgave foran
os.

Tak til de “gamle” sponsorer for at blive, tak til dem som har sponsoreret os og forhåbentlig kan vi sige
velkommen til nogle nye som også kommer til at bidrage til at vi stadig kan tilbyde noget fin håndbold for alle
vores medlemmer, store som små.
Ud over sponsorerne skal der også være tak til alle de frivillige, jeg har flere gange gennem de sidste 2 år
bandet opgaven som formand langt væk. Jeg overtog en klub fra Claus som var en velsmurt maskine, jeg
skulle “bare” fortsætte hvor han slap. Der gik præcis 15 dage så lukkede verden ned pga. corona. Så vi
forsøger stadig at finde den ny normal på bagkant af alt det her. Men jeg kan uden rysten i stemmen sige at
jeg ikke havde klaret det uden resten af bestyrelsen og Dennis.

4: Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
Overskud for året 2021 på ca. 190.000 kr.
Overskuddet er blandt andet kommet efter gode indtægter på stævnet som gav 41.000 kr., ikke
mindst hjælpepuljer på 245.000 kr.
Egenkapital på 2,48 millioner

5: Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkommende forslag.

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Jeanette Møller Mathiasen blev genvalgt
Sebastian Therkelsen – Modtog ikke genvalg og i stedet blev Patrick Nørskov Hein Larsen blev
valgt
Herefter består bestyrelsen for HK 73 Rask Mølle af:
Jeanette Møller Mathiasen
Patrick Nørskov Hein
Ann Kortegaard Niemann
Martin Rønsholt Jensen

7: Valg af mindst 1 suppleant til bestyrelsen, som vælges for et år:
Nuværende suppleant har været Per Laursen – Per ønskede efter mange år som suppleant ikke
genvalg og i stedet blev Anders Hansen valgt.

Bestyrelsen samt suppleant - generalforsamlingen d. 1. marts 2022

Den nye bestyrelse for HK 73 Rask Mølle anno 1. marts 2022

Fra venstre mod højre:
Ann, Anders, Jeanette, Martin og Patrik

8: Valg af 1 revisor og 1 revisor suppleant, som hver vælges for et år.
Nuværende revisor er: Bendt Mortensen som blev genvalgt.
Nuværende revisor suppleant er: Leo Lindahl som også blev genvalg

9: Eventuelt
– Michael Hansen nævnte at klubben næste år bliver 50 år og vil gerne være med i udvalget for at få
det fejret på behørig vis. Generalforsamlingen fandt frem til at den præcise dato er d. 8. august.
– Sebastian Therkelsen vil gerne forsat hjælpe til i klubben, men valgte at stoppe i bestyrelsen pga.
manglende tid