Ekstra ordinær generalforsamling HK-73 Rask Mølle Håndbold den 15. april kl. 19:15

1 Valg af dirigent:
Torben Skovbjerg bød velkommen, hvorefter Dennis Mathiasen blev valgt som dirigent.
Dennis konstaterede derefter at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

2 Valg af referent og stemmetæller:
Som referent blev Lars Vestergaard valgt, og stemmetæller blev Søren Lindahl.

3 Indkomne forslag:
Følgende forslag var indsendt:

§ 13 Bestyrelsen
Ændres fra
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Det tilsigtes at formanden vælges i et år og næstformand og kasserer vælges i det modsatte. For at kunne vælges til Formand, næstformand eller kasserer skal man være fyldt 18 år.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der har stemmeret i henhold til dansk lovgivning og har stemmeret, jf. § 9.

Til
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen fastætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
På bestyrelsens møder føres en protokol over beslutninger. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter
foreningen i henhold til vedtægten. Bestyrelsens møder er åbne for udvalgsmedlemmer, der dog ikke har stemmeret på bestyrelsens møder. Ungdoms-, Senior- og Stævneudvalg tildeles en fast kontaktperson i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmet er som udgangspunkt ikke arbejdende i udvalget.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer heriblandt formand eller kasserer er til stede. Stemmelighed i bestyrelsen afgøres ved at den fungerende formand tildeles to stemmer.
Bestyrelsen består af 4 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Det tilsigtes at formanden vælges i et år og næstformand og kasserer vælges i det modsatte. For at kunne vælges til Formand, næstformand eller kasserer skal man være fyldt 18 år.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der har stemmeret i henhold til dansk lovgivning og har stemmeret, jf. § 9.

Efter en kort debat blev det sat til skriftlig afstemning.

Der var 16 for og 1 imod, forslaget blev dermed vedtaget.

4 Valg af bestyrelse:
Da de siddende bestyrelsesmedlemmer ved sidste Generalforsamling havde stillet deres mandat til rådighed skulle der nu vælges ny bestyrelse:

Der skal ifølge det netop vedtagne forslag vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.
Følgende opstilles:
* Anders Gold
* Claus Falkenberg
* Conny Mathiasen
* Anders Nordahl

Da der ikke blev opstillet flere blev de således alle 4 valgt.

5 Valg af suppleant:

Per Laursen blev opstillet og valgt.

6 evt.:
Der blev ingen yderligere debat.
Dirigenten afsluttede mødet og der blev sagt tak for god ro og orden.